INFORMACJA   DYREKTORA  SZKOŁY

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, informuję:

§ 2.1.Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów 66 i 67 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

ust.3 W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów  nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „ Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowegoi autobusowego” wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL-serie i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczątką urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

W związku z powyższym prosimy o dostarczenie przez uczniów legitymacji szkolnych do sekretariatu szkoły wg załączonego harmonogramu:

 

Środa   11.02.2015r.            klasy:1a,1b,2a,2c,3a,1Ta, 1 Tb, 2Ta

Czwartek 12.02.1015r.       klasy:2b,3b,2Tc,3Ta,3Tb,

Piątek 13.02.2015r.             klasy: 3Tc,4Ta,4Tb,4Tc

SZKOŁA ZAOCZNA:

Zjazd  21 i 22 .02.2015      klasy:  LO, Tza i w każdy dzień tygodnia

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych

 im. Leonarda da Vinci w Głogowie

 

Janina Nóżka

About Author