Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

czerwiec – lipiec 2022 

   Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2022 prezentujemy w linku: Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Przygotowanie sal oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego powinno być zgodne z „Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującą w roku szkolnym  2021/2022” (Formuła 2012 i Formuła 2017) oraz „ Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego” Formuła 2019. Przygotowanie sal i miejsc egzaminowania powinno uwzględniać również Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2022 r. egzaminów: […] potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(EPKwZ).

  • Sprawdzenie sal w dniu poprzedzającym egzamin przez przewodniczącego  PZE i przewodniczących ZN lub członka ZN.

W dniu egzaminu:

  • Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (PZE) sprawdza kompletność i przeprowadza szkolenie Zespołów Nadzorujących  70 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
  • Zdający zgłaszają się na egzamin 30 minut przed jego rozpoczęciem.
  • Obserwatorzy zgłaszają się na egzamin  30 minut przed jego rozpoczęciem.

Zdający musi przynieść ze sobą na egzamin

  • w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i przeprowadzanym w systemie informatycznym –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczonym do zaznaczania rozwiązań, a w systemie informatycznym do dokonywania zapisów w karcie zdającego oraz może mieć kalkulator prosty (w czasie egzaminu nie można korzystać z INTERNET-u oraz z kalkulatora w systemie komputera).

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  • w części praktycznej –

dowód tożsamości z aktualnym zdjęciem, pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a ponadto materiały i przybory pomocnicze zgodne z wytycznymi CKE do przygotowania stanowisk  – jeżeli wynika to ze specyfiki wykonywanych zadań i wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych oraz Komunikatu Dyrektora CKE  (dostępny na stronie www.oke.wroc.pl / egzamin zawodowy).