HISTORIA SZKOŁY

 

Rys historyczny Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie.

   Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych to szkoła, która znacząco wpisała się w dzieje miasta Głogowa i jego regionu. Tradycję tej szkoły budowało kilka pokoleń nauczycieli i uczniów. Zmieniały się nazwy, struktura organizacyjna, profile kształcenia i programy. Szkoła przeżyła szereg zmian i przeobrażeń wynikających z kolejnych reform oświaty a mimo to zachowała swój niepowtarzalny wizerunek i klimat w środowisku lokalnym.

Zasadnicza Szkołę Samochodową powołano decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze w lipcu 1967r. Pierwszym dyrektorem szkoły został Pan Zbigniew Karpik pełniący wcześniej funkcję kierownika warsztatów w Szkole Rzemiosł Budowlanych.

Jednym z pierwszych nauczycieli teorii w nowej szkole była Pani Alicja Skubiszak. Do pomocy przy organizacji szkoły Kuratorium w Zielonej Górze skierowało nauczycieli zawodu z różnych głogowskich szkół. Pierwszymi z nich byli: Roman Staszków – kierownik warsztatów, Janusz Kozłowski i Tadeusz Machel – nauczyciel zawodu mechanika samochodowego, Wacław Kociatyn – nauczyciel obróbki mechanicznej, Zdzisław Naparło – nauczyciel działu napraw pojazdów. Pierwszymi pracownikami administracyjnymi w szkole byli: Joanna Jarosz i Janina Romanowska – księgowa warsztatów szkolnych oraz Irena Kowalska – pracownik obsługi.

Bazę lokalową szkoły stanowiło kilka pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku należącego do VI Oddziału PKS-u, a warsztaty szkolne znajdowały się na parterze tegoż budynku przy ul. Piastowskiej.

Dyrektor Zbigniew Karpik organizował sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do uruchomienia szkoły, ponieważ do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało niewiele czasu. Po kilku dniach pracy z pomocą rodzin nauczycieli i pracowników 4 września 1967r. dla 114-tu uczniów ZSS rozpoczął się nowy rok szkolny w miarę normalnych warunkach. Otwarto 3 klasy, klasa I składała się z nowych uczniów, a do II i III klasy uczęszczali uczniowie ze szkoły mechanicznej.

Z dużą pomocą przyszedł szkole ówczesny dyrektor Oddziału VI PKS-u Marian Kowalik (prawdziwy przyjaciel szkoły), angażując do prac porządkowych swoich pracowników, udostępniając zakładowy transport.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły Zbigniew Karpik przedstawił 5-letni plan zagospodarowania, wyposażenia i rozwoju szkoły. Jednym z głównych założeń było wykonanie pomocy naukowych potrzebnych do nauki zawodu. Realizacją tego zadania zajęły się warsztaty szkolne. Początkowo szkoła borykała się z niedoborem nauczycieli przedmiotów. Dyrektor Karpik zatrudniał nauczycieli z innych szkół.

O rozwoju szkoły świadczył stały wzrost liczby uczniów i nauczycieli. Już we wrześniu 1968r. naukę rozpoczęło 191 uczniów, w 1969 – 296, a 1970 – 386.

Szkoła zdobywała sobie coraz większe uznanie w środowisku. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze zorganizowało w niej zebranie dyrektorów przedsiębiorstw transportowych. Wizyta ta zaowocowała różnymi formami pomocy szkole.

W roku szkolnym 1969/70 oddano do użytku młodzieży boisko sportowe. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było zorganizowanie 5 maja 1971r. Sesji Postępu Pedagogicznego, zorganizowano konferencję dyrektorów przedsiębiorstw transportowych i wystawę. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Oświaty, Kuratorium i Centralnego Ośrodka Metodycznego. W związku z postępem technicznym zaistniała konieczność rozbudowania oferty edukacyjnej. We wrześniu 1972r. otwarto Liceum Zawodowe o specjalności mechanik pojazdów samochodowych.

W roku 1973 Komitet Rodzicielski ufundowały szkole sztandar. Uroczystość wręczenia odbyła się 22 września, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego Eugeniusz Chojnacki i Mieczysław Brzechwa przekazali go dyrektorowi Zbigniewowi Karpikowi. Od tego czasu dzień ten był obchodzony jako święto Szkoły. Projekt sztandaru wykonał dyrektor Zbigniew Karpik.

Coraz więcej młodzieży głównie męskiej było zainteresowanych kierunkami edukacji jakie oferowała szkoła. We wrześniu 1975r. w wyniku reformy administracyjnej szkół Zasadnicza Szkoła Samochodowa i Liceum Zawodowe przemianowane zostały na Zespół Szkół Samochodowych. Rok później utworzono Technikum Samochodowe dla pracujących po szkole zasadniczej a w roku 1978 otwarto 3-letnie Technikum Samochodowe dzienne po szkole zasadniczej zawodowej.

W maju 1976r. mury szkoły opuścili pierwsi maturzyści. Szkoła się rozrastała, dotychczasowe pomieszczenia szkolne i warsztatowe były wydzierżawione od PKS-u na 10 lat. Z roku na rok przybywało uczniów, trzeba było rozwiązać ten problem. Dyrektor Zbigniew Karpik postanowił poszukać miejsca, które nadawałoby się na potrzeby szkoły. Wybrał ruiny niemieckiego obiektu wojskowego, w którym obecnie mieści się szkoła. Wydział architektury Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w 1971r. wydał zgodę i przekazał budynek przy ulicy Piastowskiej 2a. Budynek przeznaczono do rozbiórki, ponieważ był zniszczony w 80%, jednak dyrektor szkoły zdecydował się na remont i zaadaptowanie ruiny na szkołę. Załatwił wszelkie formalności (pozwolenia) i rozpoczął remont, zostając jednocześnie szefem Ochotniczego Hufca Pracy. Remontu podjęło się Przedsiębiorstwo Budowlane Gospodarki Komunalnej w Głogowie i Ochotniczy Hufiec Pracy – składający się z uczniów szkoły, którym kierował Marian Nawrot – nauczyciel w-fu. Odbudowa i adaptacja budynku trwała 8 lat. Młodzież i nauczyciele przepracowali przy budowie 125000 godzin, efektem czego było oddanie do użytku nowego budynku z 10 salami lekcyjnymi, aulą, salą gimnastyczna i internatem na 120 miejsc, którym kierował Pan Andrzej Kowalski, oraz budynku gospodarczo-mieszkalnego z 6 garażami i 5 mieszkaniami. W kosztach odbudowy partycypowało wiele firm i zakładów służących pomocą finansowa i sprzętem. Po zrealizowaniu swego życiowego wyzwania, we wrześniu 1984r. na zasłużoną emeryturę odszedł twórca samochodówki i jej długoletni dyrektor Zbigniew Karpik. Uroczystość pożegnania odbyła się w dzień święta Szkoły. „Wspomnienie o Was, o tym, co pozostawiłem, zostanie we mnie na zawsze” powiedział na pożegnanie dyrektor. Zbigniew Karpik zmarł 18 listopada 2009r. (w wieku 76 lat).

Po dyrektorze Karpiku dyrektorem szkoły został (nieżyjący już) Zbigniew Szadaj – nauczyciel w-fu a wicedyrektorem Pani Maria Malica. Pierwsze lata pracy nowego dyrektora zdominowane były przez budowę nowego pawilonu na potrzeby szkoły. Na piętrze zaadaptowano 5 mieszkań (dla woźnego szkoły Pana S.Chytrego i 4 nauczycieli). Wybudowano także kort tenisowy. W roku szkolnym 1990-1991 powołano do życia nowy typ szkoły 5-letnie Technikum Samochodowe po Szkole Podstawowej.

Minęło 30 lat, rok szkolny 1997 zamykał jubileusz 30-lecia działalności ZSS.. Uroczysta gala odbyła się w MOK-u, poza absolwentami i pedagogami z lat 1967-1997 zaproszono przedstawicieli władz miasta, dyrektorów szkół i zakładów pracy. Pierwszy dyrektor szkoły Pan Zbigniew Karpik podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami. Po oficjalnej uroczystości wszyscy przeszli do szkoły, gdzie absolwenci spotkali się ze swoimi wychowawcami i kolegami, oraz zwiedzili wystawę zorganizowaną z okazji jubileuszu 30-lecia (piknik na boisku).

W latach 90-tych szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołami zagranicznymi, najpierw z Holandią później ze szkołami w Hamburgu i Ludwiksfelde. W 2000r. szkoła zgłosiła projekt do Krajowego Biura Programu „Leonarda da Vinci”, został on zatwierdzony przez Krajowa Radę, opracowano projekt autorecyklingu i wdrożono do nauczania w naszej szkole ( jesteśmy jedyną szkołą z takim przedmiotem). Projekt opracował zespół w składzie: mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz – inicjator, mgr inż. Maciej Suski, mgr inż. Janina Nóżka, mgr inż. Marian Kanigowski oraz mgr Sylwia Chodor.

22 września 2002r. podczas święta Szkoły młodzież, pedagodzy, pracownicy przedstawiciela władz, zakład pracy pożegnali odchodzącego na emeryturę po 18 latach kierowania szkołą dyrektora Zbigniewa Szadaja, wybitnego sportowca i świetnego dyrektora.

Od 1 września do 15 października szkołą kierowała Pani Elżbieta Łojko, a od 16 października 2002r. stanowisko dyrektora objął mgr Ryszard Gola-Sienkiewicz.

15 stycznia 2003r. zmarł dyrektor Zbigniew Szadaj „Odszedł od nas człowiek wielkiego serca

i wybitny sportowiec”. W dowód szacunku, pamięci i przyjaźni, dyrektor Ryszard Gola-Sienkiewicz

i jego koledzy sportowcy postanowili, że każdego roku wiosną (w marcu) będzie organizowany

memoriał im. Zbigniewa Szadaja w piłce siatkowej chłopców. Pierwszy turniej odbył się 28 kwietnia

2003r.

W dalszym ciągu kontynuowano realizację projektu „Leonarda da Vinci”, jego koordynatorem

był dyrektor Ryszard Gola-Sienkiewicz. Projekt miał umożliwić odbycie praktyk uczniom za granicą,

staż zawodowy z recyklingu pojazdów samochodowych w oparciu o standardy europejskie.

Zrealizowany on został w listopadzie i grudniu 2003r.. Jego autorami byli mgr Janina Nóżka

i mgr Liliana Sobocińska. Młodzież z Technikum Samochodowego odbyła 3-tygodniowe praktyki

w szkole partnerskiej w Hamburgu.

Rys historyczny Zespołu Szkół Budowlanych.

W 1959r. z inicjatywy władz wojewódzkich w Zielonej Górze w porozumieniu z Ministerstwem

Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego powstała w Głogowie Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Na jej

siedzibę wyznaczono zrujnowany budynek przy ul. Obozowej nr.3. Tymczasowo swoich pomieszczeń

użyczyła szkoła zawodowa – mechanik.

Kadra pedagogiczna składała się 5 nauczycieli i 61 uczniów, w dwóch oddziałach: 26 uczniów –

murarz-tynkarz i 35 uczniów – instalator.

Wraz z rozbudową placówki zwiększyła się kadra pedagogiczna i ilość uczniów. Zatrudniono już

15 nauczycieli teorii, 12 nauczycieli zawodu, 11 pracowników internatu i 23 nauczycieli

w warsztatach szkolnych. Kierownikiem warsztatów był Zbigniew Karpik, nauczycielem

Pan Władysław Małaszewski późniejsi dyrektor i wicedyrektor Szkoły Samochodowej.

Zasadnicza Szkoła Budowlana Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Głogowie

powstała na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1975r. W 1973r. rozpoczęto

budowę pod nadzorem mgr inż. Zbigniewa Raczkowskiego. Po dwóch latach, 1 września 1975r.

budynek oddano do użytku. Tego dnia nastąpiła wojewódzka inauguracja roku szkolnego, w której

uczestniczyły władze województwa, miasta Głogowa, GPB oraz przedstawiciele Ministerstwa

Budownictwa. Dyrektorem szkoły został Pan Zbigniew Raczkowski. Pół roku później do użytku

młodzieży dojeżdżającej oddano internat, a 3 lata później kryty basen, korty tenisowe, boiska

i siłownię.

W roku 1976 powołano do życia Technikum Budowlane dla Pracujących, a w roku 1978

technikum dzienne.

Do roku 1990 szkoła była kuźnią kadr dla Głogowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego,

zapewniała kadrę pracowniczą o różnych specjalnościach.

W 10 rocznicę powstania szkoły Rada Rodziców ufundowała szkole sztandar, patronem szkoły

został Maciej Nowicki. Projekt sztandaru wykonał inż. Zenon Weinert.

W roku 1990 szkoła utraciła status placówki przyzakładowej i została przejęta przez Kuratorium

Oświaty w Legnicy, a od 1999r. przez Starostwo Powiatowe w Głogowie.

W roku 1990 odszedł na emeryturę dyrektor Zbigniew Raczkowski, zastąpił go Stanisław Kloc,

który funkcję tę pełnił do sierpnia 2003r.

W październiku 2000r. obchodzono 25-lecie utworzenia placówki. W uroczystości wzięli udział

absolwenci, dyrektorzy szkół głogowskich, władze wojewódzkie, powiatowe i miejskie.

Od 1 września 2003r. szkołą kierowała mgr Ewa Pawlak-Osomańska. Uroczyste rozpoczęcie roku

szkolnego pozwalało przypuszczać, że szkoła pod nowym kierownictwem będzie się prężnie rozwijać.

Nic nie zapowiadało problemów. Na początku 2004r. władze powiatu powzięły decyzję o rozwiązaniu

Zespołu Szkół Budowlanych im. Macieja Nowickiego w Głogowie przy ul. Sportowej 1.

Rada Powiatu Głogowskiego na posiedzeniu 30 kwietnia 2004r. podjęła uchwałę w sprawie

rozwiązania szkoły z dniem 31 sierpnia 2004r.

Połączenie Szkół- ZSSiB

Z dniem 1 września 2004r. Zespół Szkół Budowlanych połączono z Zespołem Szkół

Samochodowych i powstał Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

przy ul. Piastowskiej 2a. Dyrektorem szkoły został Ryszard Gola-Sienkiewicz, wicedyrektorami

Elżbieta Łojko, Maciej Suski i Krystyna Szywała.

Początki były bardzo trudne, zwiększyła się liczba pedagogów, pracowników administracji,

personelu, obsługi a przede wszystkim uczniów. Po połączeniu Zespołu Szkół Samochodowych

z Zespołem Szkół Budowlanych szkoła miała 2 sztandary jednocześnie nie miała swojego patrona.

27 października 2006r. na Posiedzeniu Rady Powiatu szkole nadano imię Leonarda da Vinci. Rada

Rodziców i pracownicy szkoły ufundowali nowy sztandar. Projekt sztandaru wykonała Julianna

Jałowiecka-Kuras. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się 15 kwietnia 2007r. w MOK-u. Wzięli

w niej udział przedstawiciele władz powiatowych, województwa, starostwa i miasta, dyrektorzy szkół,

związki zawodowe, nauczyciele emeryci, uczniowie. Odtąd szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół

Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie a dzień 17 kwietnia jest dniem

święta Szkoły. Pomimo początkowych problemów i trudności szkoła działa prężnie i rozwija się

kształcąc młodzież w różnych kierunkach.

Od września 2007r. po przejściu na emeryturę dyrektora Ryszarda Goli przez 10 lat do 31 sierpnia

2017r. placówka kierowała mgr inż. Janina Nóżka.

27 maja 2017r. szkoła obchodziła wielką uroczystość Jubileusz 50-lecia istnienia. Inaugurację

Jubileuszu rozpoczęła Msza Św. w Kościele Bożego Ciała za pracowników i absolwentów, którą

odprawił nasz absolwent ks. Radosław Horbatowski. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe szkół

ponadgimnazjalnych z Głogowa. Po tej uroczystości absolwenci z całej Polski i nie tylko, spotkali się

ze swoimi wychowawcami, zwiedzali wystawę w auli.

Z okazji Jubileuszu Starostwo Powiatowe ufundowało szkole tablice pamiątkowa , której odsłonięcia

dokonał Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak.

Oficjalne uroczystości odbyły się w MOK-u z udziałem władz oświaty, województwa, powiatu,

miasta, dyrektorów szkół, związków zawodowych, zakładów pracy (sponsorów, emerytów,

absolwentów). Z okazji Jubileuszu 50-lecia została wydana publikacja opracowana przez absolwenta

Marka Roberta Górniaka.

W 50-letniej historii naszej placówki odnotowujemy wiele sukcesów jej uczniów biorących udział

w konkursach i olimpiadach na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Absolwenci nasi kontynuują

naukę na wyższych uczelniach politechnicznych i humanistycznych co świadczy o wysokim poziomie

nauczania w szkole i doskonałym przygotowaniu kadry pedagogicznej.

31 sierpnia 2017r. pożegnaliśmy uroczyście odchodzącą na emeryturę dotychczasową dyrektor

szkoły Panią Janinę Nóżkę.

Od 1 września 2017r. dyrektorem szkoły jest pani Sylwia Chodor, wicedyrektorzy to: Marian

Kanigowski i Maja Stachowiak.

Na podstawie publikacji M.R.Górniaka opracowała J.Jałowiecka-Kuras