TECHNIK BUDOWNICTWA

Uczeń kształcący się w tym kierunku zdobywa wiedzę z podstaw i technologii budownictwa, podstaw projektowania, konstrukcji budowlanych, organizacji robót budowlanych. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w firmach remontowo – budowlanych oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz podjęcia studiów wyższych na kierunkach budowlanych.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1)   organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  2)   montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
  3)   kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
  4)   wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki
        odnawialnej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką geotermalną, energetyką wodorową, energią słoneczną, budownictwem energooszczędnym, technologią wodorową, w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

 

MURARZ – TYNKARZ

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Murarz-tynkarz potrafi:

  • posługiwać się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;
  • przygotowywać zaprawy i betony oraz masy tynkarskie sposobem ręcznym i mechanicznym;
  • dobierać narzędzia, sprzęt i maszyny do robót murarskich i tynkarskich;
  • wykonywać mury zbrojone pełne z różnych materiałów, mury wielowarstwowe i inne;
  • licować ściany cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi;
  • przygotowywać podłoża pod tynki, wykonywać oraz naprawiać tynki wewnętrzne i zewnętrzne;
  • osadzać stolarkę okienną i drzwiową oraz elementy ślusarki budowlanej;
  • ustalać zakres i czas trwania robót, oceniać jakość robót murarskich i tynkarskich.

Mistrz w zawodzie murarz-tynkarz to poszukiwany specjalista, otrzymujący wysokie wynagrodzenie!