Projekt w ramach programu ERASMUS+

Tytuł projektu: ” U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera”

Akcji 1: Mobilność  Edukacyjna

 

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 76 760,00 EUR

 

Projekt przewiduje wyjazd 16 uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na 4 tygodniową praktykę zawodową  w terminie od 06.05.2019r. do 31.05.2019r.

W latach 2017-2019 Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci
w Głogowie realizuje miesięczne praktyki zawodowe u sprawdzonego pracodawcy i polecanego przez nas partnera zagranicznego. Tytuł tego projektu to: „U najlepszych doskonalimy kompetencje kluczowe – praktyki zawodowe OZE u niemieckiego Partnera”. Izba Rzemieślnicza w Götz posiada własne centrum kształcenia dla pozazakładowego kształcenia uczniów we wszystkich dziedzinach energii odnawialnej: wiatrowej, promieniowania słonecznego, opadów i geometrii. Jest to dla nas istotna sfera działania tego ośrodka, ponieważ realizujemy miesięczne praktyki zawodowe
dla uczniów kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (termin pierwszego wyjazdu 7.04.2018r. – 6.05.2018r., kolejna grupa w kwietniu 2019r.). Chcemy, aby w zagranicznym stażu wzięło udział 16 uczniów z obecnego 28 osobowego zespołu klasowego w roku szkolnym 2017/2018 i podobnie w kolejnym roku szkolnym o rok młodsza klasa. Głównym celem projektu jest zagwarantowanie uczniom wysokiego merytorycznego i organizacyjnego przebiegu praktyki zawodowej. Podczas tej praktyki uczniowie zdobędą międzynarodowe doświadczenie zawodowe oraz zdobędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Ważnym atutem zagranicznych praktyk
jest rozwój kompetencji miękkich oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów, które
są pożądanym warunkiem znalezienia dobrego zatrudnienia. W maju 2016 roku powróciła z Izby Rzemieślniczej w Götz pierwsza grupa młodzieży realizująca w tym ośrodku praktyki w ramach projektu Erasmus+. Po ewaluacji jej przebiegu jesteśmy przekonani, że nie mogliśmy trafić
na lepszego partnera zagranicznego przy realizacji projektu dotyczącego praktyk z dziedziny OZE. Uczniowie realizują w Izbie Rzemieślniczej i podczas wycieczek branżowych wszystkie zagadnienia
z ministerialnego programu praktyk dla zawodu na najwyższym merytorycznie poziomie
z wykorzystaniem najnowszych technologii. Ponadto nasz Partner, do bieżącego projektu, zgłosił programową innowację – Smart Home i „Musterwohnung”, którą wyrazili zainteresowanie nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele zawodu. W związku z cennym wzbogaceniem propozycji planu mobilności, my także postanowiliśmy ubogacić nasze działania. Proponujemy, oprócz dokumentacji formalnej i fotograficznej, prowadzenie bloga relacjonującego przebieg praktyki dzień po dniu
z komentarzami uczniowskimi. Ponadto pragniemy gruntowniej przygotować wyjeżdżających uczniów od strony znajomości języka niemieckiego i chcielibyśmy, aby nasi uczniowie skorzystali także z przygotowania językowego on-line. Wyłonieni w procedurze rekrutacyjnej uczniowie zostaną przygotowani do wyjazdu przez grono wysoko wykwalifikowanych specjalistów: nauczyciela germanistę i jednocześnie tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, nauczycieli zawodu
z dziedziny OZE, nauczyciela pedagoga szkolnego oraz doradcę zawodowego, certyfikowanego coacha ACSTH. Nasi nauczyciele zawodu zadeklarowali chęć przystąpienia do platformy
e-twinning – 30 lat Erasmus wzbogaciło wiedzę milionów uczestników – warto się nią dzielić.

W Izbie Rzemieślniczej w Götz odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z programem praktyk przeprowadzenie zajęć, ponoszą nauczyciele niemieccy. Oni też są zobowiązani do prowadzenia zajęć w urozmaiconych, ciekawych formach i sposobach z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Nad 16 osobową grupą młodzieży w tym czasie dodatkową opiekę sprawuje dwóch nauczycieli z Polski: do zadań pierwszego z nich należy tłumaczenie, do zadań drugiego należy obserwacja zajęć, bieżąca ewaluacja i dokumentacja ich przebiegu, np. fotograficzna – ten nauczyciel jednocześnie jest odpowiedzialny za prowadzenie bloga z praktyk. Oprócz zajęć teoretycznych
i praktycznych przewiduje się udział młodzieży w przynajmniej trzech wycieczkach branżowych,
a w weekendy czterech wycieczkach kulturowych do Poczdamu i Berlina. W tygodniu
na terenie kampusa Izby Rzemieślniczej uczniowie mogą korzystać z urozmaiconej infrastruktury sprzyjającej utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Kampus dysponuje także zapleczem kwaterunkowym i żywieniowym na dobrym poziomie. Niewątpliwą jego zaletą jest możliwość przeprowadzenia wszystkich zajęć praktycznych z dziedziny OZE w jednym miejscu. Praktyczne rozwiązania organizacyjne Izby Rzemieślniczej w Götz są źródłem poczucia bezpieczeństwa
dla Dyrekcji szkoły, nauczycieli-opiekunów, samych uczniów i ich rodziców. Certyfikaty Europass Mobilność, Yothpass czy ujednolicony system oceny ECVET są formalnym odzwierciedleniem pogłębienia, podczas zagranicznego stażu, wszystkich kompetencji kluczowych u naszych uczniów. Poprzez realizację miesięcznych praktyk zawodowych z dziedziny OZE z powodzeniem wpiszemy się w Krajowy Plan Działania dotyczący rozpowszechniania wiedzy proekologicznej.

 

Koordynator: Janina Nóżka