Projekt ma charakter strategiczny ponieważ pozwoli na wdrażanie komplementarnych, efektywnych rozwiązań z zakresu ICT w kilkudziesięciu dolnośląskich szkołach. Dzięki temu projektowi szkoły staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Projektowana tutaj regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna), dostępna dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewni wsparcie procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwi wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę szkół i nauczycieli.

Projekt Dolnośląska e-szkoła zakłada zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oferującej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla miliona użytkowników – uczniów, nauczycieli dolnośląskich szkół i placówek oraz rodziców.

W celu umożliwienia placówkom oświatowym optymalnego wykorzystania narzędzi oferowanych przez wprowadzaną platformę zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia, obejmującego mobilne pracownie interaktywne i komputerowe. Projekt przewiduje także modernizację i rozszerzenie funkcjonującego w dolnośląskich bibliotekach pedagogicznych systemu komputerowego. Ułatwi to nauczycielom dostęp do zasobów bibliotecznych m.in. czasopism pedagogicznych i fachowych. Całkowita wartość tego projektu wynosi 19 mln 278 tys. zł z czego ponad 16 mln zł to środki pochodzące z funduszy europejskich.

Efekty realizacji Dolnośląskiej e-szkoły wzmocnione będą przez dwa komplementarne projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie nauczycieli i programy rozwojowe szkół.