Rozpoczynamy rekrutację do nowego Programu ” Zawodowiec- dobry fachowiec”. W ramach Projektu realizowane będą: staże zawodowe, kursy, szkolenia, wycieczki i doposażenie pracowni zawodowych. Projekt „Zawodowiec – dobry fachowiec” o nr RPDS.10.04.01-02-0008/19 (dalej „Projekt”), który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020 – 31.08.2022 r., na podstawie umowy nr RPDS.10.04.01-02-0008/19-00 (dalej „Umowa o dofinansowanie”) zawartej pomiędzy Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – beneficjentem a Województwem Dolnośląskim (dalej „Instytucja Zarządzająca”)

Projekt adresowany jest, do co najmniej 202 Uczniów/Uczennic
( 182 uczestników staży zawodowych) oraz 11 Nauczycieli/Nauczycielek z Zespołu Samochodowych i Budowlanych

About Author