RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM

w 2016 r.  –  „WYPRAWKA SZKOLNA” 

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników obejmuje  uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum. 

 

Wnioski można pobierać:

–  w szkole (u pedagogów szkolnych),

–  ze strony internetowej szkoły – pobierz TUTAJ

 

Termin składania wniosków:  7 września 2016r. (środa).

 

Wszelkich informacji o programie w szkole – udzielają pedagodzy:  

dr Beata Kohlman i mgr Sylwia Matuszewska s. 214 i 214 A.

 

Telefon kontaktowy: (76) 727-71-25

 

Wniosek_”Wyprawka  2016″

About Author