RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Pomocy udziela się uczniom:

1) Na podstawie kryterium dochodowego – dochód na osobę nie przekracza 574,00 zł. – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

2) Poza kryterium dochodowego – gdy w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa – w naszej szkole dotyczy to uczniów tylko klas IV – technikum.

3) Posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – bez względu na dochód w rodzinie – uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:
– szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
W naszej szkole dotyczy to uczniów wszystkich klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej.

Wnioski można pobierać:
– w szkole (u pedagogów szkolnych),
– ze strony internetowej szkoły.

Termin składania wniosków: 7 września 2015r. (poniedziałek).

Wszelkich informacji o programie w szkole – udzielają pedagodzy szkolni:
dr Beata Kohlman i mgr Sylwia Matuszewska – s. 214 i 214 A.

Telefon kontaktowy: (76) 727-71-25.

Więcej informacji o Programie znaleźć można w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które znajduje się poniżej.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa

 

Wzór wniosku (1)

 

Wzór wniosku (2)

About Author