Z przyjemnością informujemy, że wyniki matur naszych absolwentów są powyżej średniej: powiatu, województwa i kraju. Zdawalność naszych absolwentów wynosi 71,4 %. Szczegółowe informacje prezentujemy w rozwinięciu. 

Wyniki egzaminów pisemnych: j. polski 95,65%, matematyka 86, 4%, j. niemiecki 100%, j. angielski 92,1%. Maturzyści, którzy uzyskali mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (albo w części pisemnej, albo w części ustnej), mogą przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu, pod warunkiem że:
a) przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz b) przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i żaden z powyższych egzaminów nie został mu unieważniony.

Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 10 lipca 2018 r. do dyrektora szkoły.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 i 22 sierpnia 2018 r.

About Author