Są już wyniki matur! Świadectwa dojrzałości do odbioru w sekretariacie szkoły. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali egzamin maturalny. Maturzyści, którzy uzyskali mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych ( albo w części pisemnej, albo w części ustnej), mogą przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. Aby przystąpić do egzaminu poprawkowego z jednego niezdanego przedmiotu obowiązkowego, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć do 11 lipca 2019 r. do dyrektora szkoły. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. Część ustna 20 i 21 sierpnia 2019 r.

About Author