Stypendium wynosi 5.000 zł i będzie wypłacane w 10 miesięcznych ratach w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Patroni medialni: Forum Akademickie, Perspektywy.

 

Termin składania wniosków on- line na stronie:  www.stypendia-pomostowe.pl 01.07.2015 – 17.08.2015 do godz. 16.00, następnie wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i z innymi dokumentami złożyć w nieprzekraczalnym terminie do najbliższego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych do 24 sierpnia 2015r.  (liczy się data stempla pocztowego).

 

Dla Osób z województwa dolnośląskiego będzie to:  OT ANR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław.

 

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniej niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu;

• zostaną przyjęci w roku akademickim 2015/2016 na I rok dziennych studiów I stopnia,  lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

• mieszkają na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu (18 marca 2015);
• pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1225 zł, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015r.);

• są dziećmi byłych pracowników PGR, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

 

Informacji o stypendium udzielają pedagodzy szkolni: dr B. Kohlman i mgr S. Matuszewska (s. 214 i 214 A).

 

Szczegółowe warunki dostępne są w regulaminie na stronie internetowej (segment I A): www.stypendia-pomostowe.pl

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/