Dnia 30 listopada 2014 r. pracownice Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Głogowie:  pani Barbara Szlendak, pani Wioletta Chodorowska oraz pani Agnieszka Markowicz przeprowadziły zajęcia warsztatowe z młodzieżą w ramach Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW typu B i C. Program kierowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. W zajęciach uczestniczyli zarówno uczniowie naszej szkoły (wraz z opiekunem panią Beatą Kohlman), jak i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie, którymi opiekowała się pani Zofia Sobczuk (po 4 przedstawicieli z każdej klasy, łącznie 36 osób).

Głównym celem programu było przekazanie młodzieży wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV, uświadomienie im zagrożeń, wskazanie zasad profilaktyki oraz pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie zachowań zdrowotnych własnych i innych ludzi.

Program składał się z trzech 45 zajęć teoretycznych i warsztatowych, podczas których wykorzystano opracowane prezentacje multimedialne, scenariusze zajęć, spoty edukacyjne. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie w grupach tworzyli własne plakaty dotyczące tematyki prowadzonych zajęć. Na koniec przeprowadzona została wśród uczniów ankieta ewaluacyjna sprawdzająca poziom wiedzy uczniów przed i po zajęciach.

About Author