Kolejna grupa uczniów ukończyła kurs kwalifikacyjny z obsługi wózków widłowych. Gratulujemy uczestnikom zdobycia uprawnień i zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór dokumentów. Kurs organizowany był w ramach projektu „Zawodowiec – dobry fachowiec” o nr RPDS.10.04.01-02-0008/19, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

About Author